Psychotraumatologist, Certified Trauma and Peak States Therapist
Warszawa, Kraków
 
Whats App/ Phone: +48 663-874-368
Email: click to contact
Polski
English


Związki
Relacje pokoleniowe
Bloki emocjonalne
Pewność siebie
Stres/ wypalenie
Ograniczające przekonania

Relationships
Generational issues
Emotional blocks
Self confidence
Stress/ burn out
Limiting beliefsOdkąd pamiętam, zawsze marzyłam o skutecznym pomaganiu ludziom w poprawianiu ich jakości życia. Przetestowałam i nauczyłam się metod leczenia, takich jak Konstelacje Rodzinne Berta Hellingera lub Rebirthing.
Podczas mojej podróży odkryłam podejście Peak States, które łączy wymiary ludzkiej psychiki, biologii i fenomenu świadomości. Korzystałam ze skutecznych  technik  opracowanych przez Instytut, aby stać się najlepszą wersją siebie we wszystkich dziedzinach życia.
Jeśli chcesz poprawić swoje relacje, zwiększyć pewność siebie, uwolnić bloki emocjonalne lub chcesz wzmocnić siebie poprzez usunięcie ograniczających przekonań…
Trafiłeś we właściwe miejsce - możesz przestać szukać.
Poprowadzę Cię i pomogę Ci rozpoznać i uleczyć traumatyczne wspomnienia, emocje i odczucia fizyczne, które ograniczają Twoje życie. Pomogę Ci wyleczyć pierwotną przyczynę.
 
Nie mogę się doczekać spotkania z Tobą!
 
 
As far as I  remember, I  always dreamed about helping people in an effective way to improve their quality of life. I have tested and learned healing methods such as Bert Hellinger’s  Family Constellations or Rebirthing.
On my  journey I discovered the Peak States approach that combines dimensions of the human psyche, biology and consciousness phenomenon. I have been using effective techniques developed by the Institute to become the best version of myself in all life domains. 
If you are looking to improve your relationships, increase self-confidence, release emotional blocks or you want to empower yourself by erasing limiting beliefs… You got to the right place – you might stop searching.
I will guide and support you to recognise and heal traumatic memories, emotions and physical sensations that limit your life. I will help you heal the root cause.
 
I look forward to meeting you!

Revision History
Nov. 13, 2015: First revision.
Logon